Algemene Voorwaarden

 

Over Ons

Algemene Voorwaarden

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en handeling tussen c.q. van De OntspanCoach en een cliënt waarop de OntspanCoach deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met de OntspanCoach, waarvoor anderen/derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor medewerkers van de OntspanCoach en haar directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. OntspanCoach en de cliënt zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien de OntspanCoach niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de OntspanCoach in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
9. Cliënt dient zich als gast te gedragen, zoals de OntspanCoach zich als gastvrouw dient te gedragen volgens de algemeen aanvaarde normen en waarden binnen Nederland.
10. De OntspanCoach heeft altijd het recht cliënten te weigeren voor behandeling, zonder opgaaf van redenen.
11. Ingeplande afspraken kunnen zonder kosten verplaatst of geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de ingeplande behandeling. Voor afspraken die zonder enige tijdige kennisgeving vooraf niet worden nagekomen, zal het geldende tarief van de geplande behandeling aan de cliënt in rekening worden gebracht.

Artikel 2. Diensten, offertes en aanbiedingen
 1. De OntspanCoach verricht de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap.
 2. Alle behandelingen vinden plaats in de door de OntspanCoach daartoe ingerichte praktijkruimtes op het adres tegen de daarvoor, op dat moment, geldende tarieven. In alle andere gevallen wordt in onderling overleg bepaald of behandeling “buitenshuis” plaats kan vinden bv. op locatie.
 3. De OntspanCoach heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door anderen.
 4. Alle offertes en aanbiedingen van de OntspanCoach zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
 5. De OntspanCoach kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de OntspanCoach daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de OntspanCoach anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht de OntspanCoach niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3.Tarieven, betaling, wettelijke rente en incassokosten
 1. Alle genoemde prijzen in elke publicatie van de OntspanCoach zijn inclusief 21% B.T.W.
 2. Na elke dienst, behandeling of product volgt directe betaling middels contanten of app. overmaking ter plekke, met uitzondering van abonnementhouders.
 3. In uitzonderlijke gevallen kan cliënt een factuur ontvangen. Betaling dient binnen veertien dagen te worden voldaan door overschrijving, naar het vermelde bankrekeningnummer op de factuur en onder vermelding van het factuurnummer.
 4. Nieuwe cliënten moeten na behandeling, verrichte dienst of aanschaf van een product het verschuldigde bedrag direct afrekenen.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Indien niet binnen 7 (zeven) dagen na datum van de factuur schriftelijk bezwaar is gemaakt tegen de factuur wordt de cliënt geacht in te stemmen met de factuur.
 7. Na de verval van de datum waarvoor het verschuldigde bedrag betaald moet worden, is de cliënt in gebreke indien hij/zij niet het gehele verschuldigde bedrag heeft voldaan. Dan heeft de OntspanCoach het recht de wettelijke rente te berekenen Deze rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in gebreke is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 8. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van cliënt, bedragen elke keer € 40,00 die ten laste van cliënt komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen voor de OntspanCoach.
 9. De OntspanCoach heeft het recht de door cliënt gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opengevallen rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 10. De OntspanCoach kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien cliënt een andere volgorde voor de toerekening zoals in punt 3.7 van deze algemene voorwaarden is aangegeven, van de betaling aanwijst.
 11. De OntspanCoach kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 12. Cliënt is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar/hem aan de OntspanCoach verschuldigde bedrag.
 13. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De cliënt die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 14. Indien cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. Cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 15. Indien de betaling langer dan 14 dagen achterwege blijft, kan de OntspanCoach de uitvoering van de diensten opschorten totdat betaling is geschied.
 16.  In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van de OntspanCoach, op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 4. Persoonsgegevens & privacy
 1. Bij de eerste behandeling van elke nieuwe cliënt wordt tijdens een intakegesprek een screening naar waarheid opgesteld. De verstrekte gegevens dienen als basis voor een op cliënt afgestemd behandelplan. Cliënt dient alle relevante informatie of wijzigingen hiervan te melden aan de OntspanCoach c.q. de behandelaar als dit in het belang van een adequate behandeling is.
 2. Bij twijfel adviseert de OntspanCoach cliënt contact op te nemen met zijn/haar behandelend arts.
 3. Vertrouwelijke gegevens van de cliënt zijn beschermt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 4. De door cliënt verstrekte gegevens worden, zonder uitdrukkelijke toestemming van cliënt, nooit aan derden verstrekt.
Artikel 5. Geheimhouding
 1. Alle vertrouwelijke informatie welke de OntspanCoach c.q. de behandelaar/ster tijdens behandeling ter oren komen, verplicht de OntspanCoach c.q. behandelaar/ster tot strikte geheimhouding van deze informatie.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te geven.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
 1. Indien de OntspanCoach aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De OntspanCoach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de OntspanCoach is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. De OntspanCoach is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de OntspanCoach aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de OntspanCoach toegerekend kunnen worden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De OntspanCoach is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijf- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
 6. De aansprakelijkheid van de OntspanCoach is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de OntspanCoach of haar leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 7. Klachten en geschillen
 1. Klachten over diensten, behandeling of product dienen binnen vijf werkdagen aan de OntspanCoach te worden gemeld.
 2. De OntspanCoach reageert binnen vijf werkdagen adequaat op deze melding.
 3. Bij blijvende verschillen van inzicht kan cliënt zich wenden tot de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
 4. “Ik val als CAT- collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie https://gatgeschillen.nl/” Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

Artikel 8. Toepasselijk recht
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de OntspanCoach partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Testimonials

Wat zeggen onze klanten

Vertel ons hoe je je behandeling of consult hebt ervaren en wij publiceren hem hier.

Vertel ons hoe je je behandeling of consult hebt ervaren en wij publiceren hem hier.

Mail ons jouw beoordeling en we plaatsen hem hier.

Nieuwsgierig geworden?

Voel je vrij om een afspraak te maken.